ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ ТА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

У 1989 р. була створена кафедра педагогіки, психології та методики викладання історії. До її складу входило 10 викладачів: Боровик А.М. – зав. кафедри, кандидат історичних наук, доцент; Благінін М.Т. – кандидат педагогічних наук, доцент; Шморгун В.Ф. – кандидат педагогічних наук, доцент; Проніков О.К. – кандидат педагогічних наук, ст. викладач; Короткова Л.П. – кандидат юридичних наук, ст. викладач; Віхров О.П. – ст. викладач; Завада Т.О. – асистент; Завацька Л.М. – асистент; Сутріна Г.Г. – асистент; Орлова Н.В. – асистент.

У 1990 – 1991 н.р. до складу кафедри увійшли нові викладачі ас. Тимошенко А.Г. та ас. Сергієнко С.С., а у наступному навчальному році – ас. Бутко С.В. У 1996 – 1997 н.р. на кафедрі почала працювати ас. Янченко Т.В. Викладачі кафедри активно працювали над удосконаленням освітнього процесу та наближенням змісту і методики занять до професійних потреб майбутніх учителів історії та права.

У 1993 р. була створена нова кафедра психології, до складу якої увійшли викладачі кафедри педагогіки, психології та методики викладання історії канд. психол. наук, доц. Скок М.А., ст. викл., канд. пед. наук Сутріна Г.Г., ст. викл., канд. пед. наук Завацька Л.М., ст. викл. Скок А.Г. Кафедра отримала нову назву – педагогіки і методики викладання історії і права.

У вересні 1999 р. завідуючий кафедрою доц. Боровик А.М. вступив до докторантури, а кафедру очолила канд. пед. наук, доц. Завацька Л.М.

У зв’язку з необхідністю узгодження назв кафедр історичного факультету з профілем підготовки фахівців з відповідних спеціальностей і спеціалізацій у 2003 р. відбулося перейменування кафедри на кафедру педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. Таку назву кафедра має і сьогодні.

Упродовж 1999 – 2000 н.р. викладачі кафедри працювали над розробкою навчального плану нової спеціальності «Історія і соціальна педагогіка», набір студентів на яку розпочався з 2000 – 2001 н.р. У 2002–2003 навчальному році кафедрою розроблена документація та отримана ліцензія на підготовку спеціалістів зі спеціальності «Соціальна педагогіка». Як наслідок у червні 2004 р. відбулася реорганізація кафедри. З її складу відокремилась кафедра соціальної педагогіки, що стала складовою частиною новоутвореного психолого-педагогічного факультету, а кафедру педагогіки та методики викладання історії й суспільних дисциплін після закінчення докторантури знову очолив
доц. Боровик А.М.

За час існування кафедри значна частина викладачів захистили дисертаційні дослідження. Кандидатами наук стали Завада Т.О., Завацька Л.М., Віхров О.П., Дем’яненко І.В., Сутріна Г.Г., Баранков О.Г., Тимошенко А.Г., Барило О.А., Кулик І.О., Боровик М.А, Пеньковець О.В., Зайченко Н.І.,. а Боровик А.М. у 2005 р. захистив докторську дисертацію на тему «Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917 – 1920 рр.)». У 2007 р. йому присвоєно вчене звання професора.

У 2017–2018 н.р. у Навчально-науковому інституті історії та соціогуманіиарних дисциплін імені О. М. Лазаревського почали готувати магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітня програма «Педагогіка вищої школи». У зв’язку з цим на кафедрі почали працювати доктор педагогічних наук, професор Тимошко Г.М., доктор педагогічних наук, доцент Янченко Т.В., викладач Шолох О.А.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях та інших заходах. Кафедра підтримує наукові зв’язки і обмінюється науково-методичною інформацією з провідними освітніми та науково-дослідними установами України – Національним педагогічним університетом імені М. Драгоманова, Інститутом педагогіки НАПН України, ДНПБ імені В.О. Сухомлинського та ін. Викладачі кафедри тісно співпрацюють зі школами міста Чернігова та Чернігівської області.

На кафедрі стало традицією проведення науково-практичних конференцій «Фльорівські читання», за результатами яких видається збірник праць викладачів Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка та інших науковців.

На сьогодні на кафедрі педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін працюють: завідувачка кафедри Янченко Т.В., професор Боровик А.М., професор Тимошко Г.М., професор Третяк О.С, доценти Пронікова І.В. Кулик І.О., Герасимчук О.М., Шолох О.А., Католик А.В., Старші викладачі Донець Т.П., Житник Л.О, Гребеник Т.В. викладач Барбенюк А.О. старші лаборанти Аксьоненко А.А та  Кучушева К.А.

Електронна адреса кафедри –– kpimvitsd@gmail.com