КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

 

Ячменіхін Костянтин Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії. Народився 15 червня 1948 р. у м. Баку (Азербайджан) в родині військовослужбовця. 1973 року закінчив історичний факультет Мордовського державного університету ім. М.П.Огарьов, після чого деякий час працював у Чернігівському міському комітеті комсомолу, закладах культури, рік провів на військовій службі у Підмосков’ї. 1978 р. на посаді вчителя історії Чернігівської середньої школи №8 розпочалася його педагогічна діяльність; за сумісництвом викладав на історичному факультеті Чернігівського педінституту імені Т. Г. Шевченка. 1982 р. К.М. Ячменіхін вступив до аспірантури Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова, де почав готувати кандидатську дисертацію під керівництвом д.і.н. проф. кафедри історії Росії ХІХ – поч. ХХ ст. В.О. Федорова. 1986 р. він захистив кандидатську дисертацію на тему “Новгородські військові поселення: адміністративно-господарська структура (1816 – 1831)”. Після закінчення аспірантури працював на кафедрі історії СРСР та УРСР Чернігівського педінституту імені Т. Г. Шевченка на посаді старшого викладача, а потім доцента. Важливим кроком творчої біографії К.М. Ячменіхіна стало перебування протягом 1991 – 1993 рр. в докторантурі Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова. Підсумком тривалих студій стала докторська дисертація на тему “Військові поселення в Росії: адміністративно-господарська структура”, яку він успішно захистив у квітні 1994 р. У 1993 – 1995 рр. К.М. Ячменіхін працював на кафедрі історії слов’ян, а з вересня 1995 р. очолив кафедру всесвітньої історії Чернігівського педінституту імені Т.Г. Шевченка. Того ж року йому було присвоєно вчене звання професора. Значною популярністю користується спецсемінар К.М. Ячменіхіна з історії Росії ХІХ – поч. ХХ ст., у якому беруть участь студенти старших курсів, студенти магістратури, аспіранти й молоді викладачі. Під керівництвом К.М. Ячменіхіна підготовлено і захищено вісім кандидатських дисертацій; він є заступником голови спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка та членом спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

Викладає навчальні курси: історіографія всесвітньої історії, історія Росії XVIII – початку ХХ ст.

Коло наукових інтересів: політична та соціальна історія Росії ХІХ – поч. ХХ ст.

Дятлов Володимир Олександрович – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії. Народився 5 січня 1951 р. на Новгород-Сіверщині. Після закінчення школи вступив до Харківського державного університету (нині Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), який закінчив 1977 р., отримавши диплом зі спеціальності “Історія”. 1977 р. почав працювати асистентом на кафедрі загальної історії Чернігівського педінституту імені Т.Г. Шевченка. 1983 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Харківського державного університету. У 1982-1985 рр. – старший викладач кафедри загальної історії, з 1985 р. – працював на посаді доцента. 15 квітня 1987 р. йому було присвоєне вчене звання доцента. Із вересня 1987 р. до липня 1995 р. – завідувач кафедри загальної історії. Із 1995 р. обіймав посаду проректора університету з наукової роботи, доцента кафедри всесвітньої історії (за сумісництвом 0,5 ставки). 1996 р. стажувався у Потсдамському університеті (Німеччина), де вивчав досвід організації наукової та навчально-методичної роботи в Німеччині. 1998 р. захистив докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. З 1998 р. – професор кафедри всесвітньої історії (за сумісництвом). 2010 р. призначений першим проректором Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Викладає курс нової історії країн Європи і Америки, розробив і читає авторський спецкурс із історичної комунікології для магістрантів, керує курсовими, дипломними та магістерськими роботами. Підготував програму з курсу історіографії всесвітньої історії, затверджену Міністерством освіти і науки України, а також програми та навчальні посібники з історії середніх віків, Нової історії країн Європи і Америки. Входить до Експертної ради з історичних наук Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Дятлов В.О. бере участь у редколегіях трьох фахових наукових видань, член Міжнародної наукової асоціації істориків-дослідників раннього Нового часу. Регулярно виступає з лекціями перед вчителями області на методичних семінарах і в Чернігівському обласному інституті підвищення кваліфікації і перепідготовки працівників освіти. Нагороджений численними грамотами та нагородами. Перу історика належать близько 100 історичних праць. Під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій; він є головою спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка.

Викладає навчальні курси: нова історія країн Європи і Америки, спецкурс з історичної комунікології.

Коло наукових інтересів: історія європейської Реформації XVI ст., історія Німеччини, культура комунікації Середньовіччя та раннього модерну.

Воронко Олег Григорович – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії. Народився 29 жовтня 1969 року у місті Ізмаїлі Одеської області. 1992 року закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «історія, суспільствознавство та радянське право».Впродовж 1992–1995 років навчався в аспірантурі Чернігівського педінституту (науковий керівник – доктор історичних наук, професор М.К.Бойко). З 1995 року по 2005 рік працював викладачем кафедри історії слов’ян.У 1998 році в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток етнодемографічних процесів та формування соціальної структури суспільства в Україні 20-х рр. ХХ ст.».2003 року присвоєно вчене звання доцента. З 2005 року по 2010 рік – доцент кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної роботи.У 2007-2010 роках перебував у докторантурі Чернігівського педуніверситету (науковий консультант – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор В.І.Наулко). Готує до захисту докторську дисертацію на тему: «Етнічні процеси в Україні у другій половині ХХ століття».З 2000 року по 2002 рік працював заступником декана історичного факультету ЧДПУ з навчальної роботи. У 2004-2005 роках виконував обов’язки завідувача кафедри історії слов’ян ЧДПУ. З З 2010 року по 2015 рік завідував кафедрою історії Центрально-Східної Європи Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського ЧНПУ.

Викладає навчальні курси: «Історія країн Центрально-Східної Європи раннього нового часу», «Історія Білорусі», «Демографія», «Етнічні процеси в Україні у ХХ столітті», «Етнічні регіони України».

Коло наукових інтересів: історія слов’ян нового і новітнього часу, етнологія, етнодемографія, етносоціологія, етнічна історія України ХХ – початку ХХІ століть, українська діаспора близького і далекого зарубіжжя у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть

Доманова Ганна Сергіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії. Народилася 18 червня 1975 р. у м. Чернігові. У 1997 р. закінчила Чернігівський педінститут імені Т. Г. Шевченка. У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: Історія стародавнього світу.

Коло наукових інтересів: історія Чернігівського магістрату (друга половина XVII – XVIII ст.).

Кеда Марина Костянтинівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії. Народилась 23 жовтня 1975 р. у м. Чернігів. У 1998 р. закінчила Чернігівський педуніверситет імені Т. Г. Шевченка. У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: історія Середніх віків та раннього Нового часу країн Європи та Америки, новітня історія країн Європи та Америки.

Коло наукових інтересів: історія та історіографія модерної Європи.

 

Павленко Людмила Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії. Народилася 16 листопада 1971 р. у м. Чернігові. У 2001 р. закінчила Чернігівський педуніверситет імені Т.Г.Шевченка. У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: історія країн Європи та Америки другої половини ХІХ – поч. ХХ ст., структури повсякденності, гендерна проблема в історії.

Коло наукових інтересів: історія України 20-х рр. ХХ ст., чеська колонізація українських земель.

Кондратьєв Ігор Вікторович – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин. Народився 30 травня 1972 р. у м. Дзержинськ Горьківської (зараз – Нижегородської) області Російської Федерації. У 1994 р. закінчив Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка. У 1994 р. працював вчителем історії у школі №6 м. Чернігова. Впродовж 1994–1998 рр. навчався в аспірантурі Чернігівського педінституту (науковий керівник – кандидат історичних наук, професор О.Б.Коваленко). У 1998 р. працював старшим науковим співробітником кафедри історії та археології України. З 1998 р. – асистент кафедри всесвітньої історії. У 2005 р. в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. З 2004 р. – старший викладач, з 2005 р. – доцент кафедри всесвітньої історії. У 2015-2018 рр. перебував у докторантурі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (науковий консультант – доктор історичних наук, професор В.О.Дятлов). З 2020 р. – професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин.
Викладає навчальні курси: Історія країн Азії та Африки у Середні віки та Ранній новий час, Нова історія країн Азії та Африки, Глобальні проблеми сучасності.
Коло наукових інтересів: історія Чернігово-Сіверщини за доби Великого князівства Литовського, Речі Посполитої та Гетьманщини, історія української шляхти XVI–XVIІI ст., історія українського козацтва, історія релігій.
Коваленко Ольга Олександрівна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії. Народилася 16 жовтня 1983 р. у м. Чернігові. У 2006 р. закінчила Чернігівський педуніверситет імені Т. Г. Шевченка. У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: історія стародавньої Греції та Риму.

Коло наукових інтересів: консервативний напрям у вітчизняній історіографії та суспільно-політичному житті.

Приходьон Олена Юріївна – кандидат історичних наук, старший викладач.

Народилася 25 липня 1985 року у місті Чернігові. У 2008 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: Історія Росії у середні віки та ранній новий час, Історія Росії у новий час.

Коло наукових інтересів: історія Росії та Російської православної церкви ХІХ – початку ХХ ст., соціотопографія міст Чернігівської губернії.

Ципляк Наталія Олегівна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи. Народилася 29 травня 1976 р. у місті Чернігові. У 1998 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка, у 1999 р. ― магістратуру. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – «історія України».

Викладає навчальні курси: історія країн Центрально-Східної Европи кін.ХХ – поч ХХІ ст., історія науки та техніки .

Коло наукових інтересів: краєзнавство (історія Чернігівщини), розвиток духовної освіти наприкінці XVIII ― поч. XX ст.

Шара Любов Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії. Народилася 6 грудня 1975 року у селі Конятин Сосницького району Чернігівської області. 1998 року закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

2003 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, 2006 року – присвоєно вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: «Історія країн Центрально-Східної Європи у середні віки і ранній Новий час».

Коло наукових інтересів: проблеми формування та функціонування міського громадського управління у Чернігові другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

 

Соломенна Тетяна Валеріївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії. Народилася 21 липня 1972 р. у Чернігові. 1996 р. закінчила Чернігівський педінститут імені Т.Г. Шевченка. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: історія міжнародних відносин, соціологія релігії. Сучасні політичні технології.,євроінтеграція:історія і сучасність.

Коло наукових інтересів: сучасні проблеми світової політики, історія Росії першої чверті ХІХ ст.

Тарасенко Олександр Федорович – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії. Народився 13 листопада 1967 року у селі Рожнєв Лог Ребрихинського району Алтайського краю. У 1991 році закінчив Львівське вище військово-політичне училище.

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

У 2011-2014 роках перебував у докторантурі при кафедрі давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні курси: Історія Центрально-Східної Європи ХІХ ст. та Модерна історія Росії.

Коло наукових інтересів: історія Центрально-Східної Європи нового часу, історія Церкви.

Стрілюк Олена Борисівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії. Народилася 5 березня 1977 р. у м. Чернігові. У 2000 р. закінчила Чернігівський педуніверситет імені Т. Г. Шевченка. У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: новітня історія країн Азії та Африки, суспільно-політичні доктрини.

Коло наукових інтересів: історія Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 

Еткіна Ірина Ігорівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії. Народилася 12 листопада 1975 року у місті Чернігові. У 1998 році закінчила Чернігівський педуніверситет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «історія та психологія».Упродовж 1998–2003 років працювала учителем історії в середній школі №20 міста Чернігова.

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. 2015 року присвоєно вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: Історія країн Центрально-Східної Європи першої половини ХХ ст. та Модерна історія Росії.

Коло наукових інтересів: історія Української революції 1917 – 1921 рр., історія українського села ХХ ст.

Шастіна Олена Юріївна – старший лаборант кафедри всесвітньої історії.

Народилася 30 липня 1986 року в місті Чернігові. У 2008 році закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

З 2010 року працює старшим лаборантом кафедри всесвітньої історії.