КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ ТА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ ТА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Янченко Тамара Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор, завідувачка кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін.
У 1991 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія та право». У 1995 – 2001 роках працювала асистентом кафедри історії України та кафедри педагогіки та методики викладання історії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.
Протягом 2001 – 2004 років навчалася в аспірантурі Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію (тема «Проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей, які потребували захисту, в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.»). Звання доцента отримала у 2008 році.
Упродовж 2013 – 2016 навчалася в докторантурі Інституту педагогіки НАПН України. У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Витоки та засади наукового розвитку і практичного втілення педології в Україні» (за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). У 2020 р. стає завідувачкою кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін.
Викладає навчальні дисципліни: «Методологія та організація наукових досліджень», «Дидактичні системи у вищій освіті», «Інноваційні освітні технології», «Історія соціальної роботи», «Етнопедагогіка».
Коло наукових інтересів: історія освіти, інноваційні освітні технології.

Тимошко Ганна Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. Народилася 9 червня 1949 року в с. Козероги Чернігівського району Чернігівської області. У 1973 році закінчила факультет педагогіки і методики початкового навчання, у 1983 році — історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка. У 1996 році здобула освіту в Чернігівському обласному інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти за спеціальністю «психологія, практична психологія». З 1968 року працює в галузі освіти. Педагогічна робота Г. М. Тимошко включає всі основні ланки системи педагогічної освіти: вихователя дошкільного закладу, учителя початкових класів, учителя історії, заступника директора школи з виховної роботи та з навчально-виховної роботи шкіл №21 та №24 м. Чернігова, директора школи № 21 та школи новобудови №32 м. Чернігова. З 1990 – 1993 рік Г. М. Тимошко — заступник начальника управління, з 1993 по 2004 рік начальник управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Наукову діяльність почала в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, де у 1996 році отримала вчене звання доцента, а в 2004 році працювала на посаді першого проректора даного закладу. З 2004 по 2006 рік працювала старшим науковим співробітником лабораторії управління закладами освіти Інституту педагогіки НАПН України, радником голови Чернігівської обласної державної адміністрації, директором Інституту менеджменту і психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, на посаді професора кафедри педагогіки, управління та адміністрування. У процесі наукової діяльності Г.М. Тимошко захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Система підготовки резерву керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської діяльності в регіоні» – 2004 рік.
У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Система розвитку організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу» та присвоєно звання професора кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи.
Г. М. Тимошко працює на посаді професора Національного університету «Чернігівського колегіуму» імені Т. Г. Шевченка.
Викладає навчальні курси: теорія і практика вищої професійної освіти в Україні, науково-методичний супровід організації освітнього процесу у ЗВО, організаційна культура викладача ЗВО, медіаосвіта.
Коло наукових інтересів: організаційна культура учасників освітнього процесу в ЗВО.

Боровик Анатолій Миколайович – доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. У 1964 – 1968 рр. навчався в Путивльському педагогічному училищі Сумської області. З 1970 по 1975 р. навчався у Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького, а після його закінчення працював учителем історії та суспільствознавства Козелецької середньої школи № 2.
У жовтні 1982 р. був обраний на посаду викладача кафедри історії СРСР та УРСР Чернігівського педінституту імені Т.Г. Шевченка. У квітні 1987 р. у Спеціалізованій вченій раді Київського державного університету імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Партійно-радянська преса як джерело дослідження проблем партійного будівництва (1917–1920 р р.)». У вересні 1991 р. Державним комітетом з народної освіти СРСР присвоєно вчене звання доцента. З вересня 1989 р. по серпень 1999 р. працював на посаді завідувача кафедри, доцента кафедри педагогіки і методики викладання історії і права.
З вересня 1999 р. по вересень 2002 р. – докторант Чернігівського педуніверситету імені Т.Г. Шевченка. У жовтні 2005 р. в Спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917 – 1920 рр.)». У лютому 2007 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора.
З 2007 р. заступник голови Спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.01 – історія України та 07.00.02 – всесвітня історія у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка.
Викладає навчальні курси: шкільна історична освіта в Україні та за кордоном, методичні основи організації навчання історії, методика викладання історії у ЗВО.
Коло наукових інтересів: історія України, історія освіти та методика навчання історії.

 

Герасимчук Олександр Михайлович –  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. Народився 26 червня 1965 р. в с. Вороньки Бобровицького району Чернігівської області. У 1972–1982 рр. навчався в Новобиківській середній школі.

У 1989 р. закінчив навчання у виші й одержав диплом із спеціальності «вчитель історії, суспільствознавства і радянського права». Був направлений на роботу у Ганнівську неповну середню школу Носівського району. Викладав історію, правознавство, географію, зарубіжну літературу, фізкультуру. У 1990–1991 рр. викладав історію у Макіївській середній школі Носівського району. З 1991 по 1993 рік працював директором Ганнівської школи, потім до 2002 р. вчителем фізкультури у цій же школі, і до 1999 р. – учителем історії в Пустотинській неповній середній школі Носівського району. У 1999 р. вступив до Центру магістерської підготовки Київського національного економічного університету на програму «Державна служба». У 2001 р. закінчив університет і одержав диплом про другу вищу освіту за спеціальністю «магістр адміністративного менеджменту». У 2002–2006 рр. був депутатом Носівської районної ради. З 2002 по 2005 р. працював в Чернігівській філії Київського Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу на факультеті «Економіка і менеджмент» і в Чернігівській філії Національної фармацевтичної академії. З 2006 р. працював асистентом у Чернігівському педагогічному університеті на історичному факультеті, а з 2014 р. – старшим викладачем кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. У 2008–2012 рр. навчався в аспірантурі ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. У 2014 р. захистив дисертацію на тему «Реалізація столипінської аграрної реформи в Чернігівській губернії (1906–1917 рр.)» та отримав вчене звання кандидата історичних наук.
Викладає навчальні курси: методика виховної роботи, шкільний курс історії, методичні основи організації навчання історії, менеджмент освіти, методика викладання правознавства.
Коло наукових інтересів: аграрна історія Чернігівщини початку ХХ ст.

Кулик Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. У 1984 р. закінчила Чернігівський педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія та право». Протягом 1984 – 1984 років працювала вчителем історії та суспільних дисциплін в СШ № 69 м. Дніпропетровська.
У 1993 – 2001 роках працювала асистентом кафедри педагогіки та методики викладання історії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Протягом 2001 – 2004 років навчалася в аспірантурі Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (тема «Творча спадщина Григорія Сковороди в педагогічній історіографії»). Звання доцента отримала у 2011 році.
Викладає навчальні курси: «Історія та загальнотеоретичні основи педагогіки», «Музейна педагогіка», «Педагогіка», «Дидактика», «Педагогіка вищої школи».
Коло наукових інтересів: інтерактивні технології навчання, музейний простір як фактор розвитку особистості, трансдисциплінарний підхід в освіті.

Католик Андрій Віталійович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. Народився 11 травня 1972 р. у м. Козелець Чернігівської області. У 1995 р. закінчив Чернігівський педінститут імені Т. Г. Шевченка. 2008 – 2012 рр. – аспірант кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. З 1 вересня 2012 р. – начальник навчально-методичного відділу Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Викладає навчальні курси: основи педагогічної майстерності, іноваційні педагогічні техгології.

Коло наукових інтересів: історія земської медицини на Чернігівщині.

Шолох Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. Народилася 1 травня 1972 року в м.Чернігові. У 1994 році закінчила Державний педагогічний університет ім. Драгоманова за спеціальністю «викладач педагогіки і психології, практичний психолог». Продовжила свій трудовий шлях на посаді асистента кафедри педагогіки та психології ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка. Удосконалювала свою майстерність на посаді старшого викладача кафедри психології Обласного інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти імені К.Д.Ушинського. З 1997 по 2001 рік навчалася в Київському національному економічному університеті, де отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «право» та здобула кваліфікацію бакалавра з правознавства –диплом бакалавра. З 2019 по 2020 рік навчалася в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» де здобула ступінь вищої освіти: магістр за спеціальністю «Менеджмент» освітня програма «Управління навчальними закладами» – диплом магістра. Шолох О.А. широко популяризує досягнення педагогічного колективу Національного університету « Чернігіський колегіум» імені Т.Г. Шевченка шляхом активної участі у конференціях та семінарах різного рівня, виступає із доповідями наукового та методичного характеру щодо заявленої теми дисертаційного дослідження «Формування ціннісного ставлення до професійної діяльності майбутніх психологів у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» перед педагогами та управлінцями різних регіонів України.

Викладає навчальні курсии:  Педагогічна та професійна психологія,Соціальна та екологічна безпека діяльності, Психологія та етика педагогічного
спілкування. Психофізіологічний тренінг.
 Коло наукових інтересів: Практична психологія. 

 

 

Третяк Олена Станіславівна‒ доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, професор. Професор кафедри історії України, археології та краєзнавства та кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. Народилася 14.04.1969 р. у м. Сосниця, Чернігівської області.У 1992 р. закінчила історичний факультет Чернігівського державногопедагогічного інститутуім. Т. Г. Шевченка,отримала диплом з відзнакою. У 1997 р. закінчила Чернігівський обласний інститут підвищення кваліфікації та підготовки працівників освіти й отримала диплом за спеціальністю «Практична психологія». У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента. З 2009 р. по 2012 р. навчалася в докторантурі Інституту вищої освіти НАПН України. У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. У 2015 р. отримала атестат професора.
Член спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02 Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, виконувала обов’язки вченого секретаря ради. Призначалася опонентом, експертом та рецензентом дисертацій для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора педагогічних наук. Є науковим керівником та консультантом здобувачів наукового ступеню (2 захищені).